Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van KüchenAtlas Portal Betriebs GmbH München (hierna te noemen KeukenAtlas). Ze regelen de contractuele verhouding tussen KeukenAtlas en de natuurlijke en juridische personen, die als klanten (hierna te noemen Klanten) gebruik maken van het internetplatform www.keukenatlas.nl (hierna te noemen Platform).

KeukenAtlas treedt in het kader van dit Platform uitsluitend op als bemiddelaar tussen de Klanten en de keukenpartners. KeukenAtlas verkoopt zelf geen eigen keukens of accessoires en verricht ook geen bijbehorende diensten als inbouw, onderhoud etc.

1. Geldingsbereik

1.1. Bij iedere bestelling via dit platform ontstaat de overeenkomst omtrent de verkoop van de betreffende keuken alsmede de accessoires en bijbehorende diensten uitsluitend tussen de Klant en de betreffende keukenpartner. De hierna gestelde regels en voorwaarden gelden daarom uitsluitend voor de bemiddelingshoedanigheid van KeukenAtlas en hebben geen enkele invloed op de regels en voorwaarden, waaronder de verkoop van de bemiddelde keuken alsmede accessoires en bijbehorende diensten plaatsvindt. Hiermee wordt met name verwezen naar de betreffende Algemene Voorwaarden van de betreffende keukenpartner.

1.2. Bij de geselecteerde keuken alsmede accessoires, goederen en/of diensten kunnen bovendien bijzondere regelingen en beperkingen gelden. In dergelijke gevallen wordt de Klant voor een bestelling resp. voor een aankoop expliciet hierop gewezen.

2. Prestaties van KeukenAtlas (Bemiddelingsopdracht)

2.1. KeukenAtlas is een internetportaal omtrent keukens/inbouwkeukens en de diensten van KeukenAtlas zijn kosteloos voor de Klant. Deze Klanten hebben echter geen aanspraak op permanente beschikbaarheid van onze diensten.

2.2. Door het invullen van de vastgelegde informatievelden en het afsluiten van de bestel- resp. koopprocedure geeft de Klant opdracht aan KeukenAtlas voor het regelen van de aankoop van een keuken alsmede accessoires of een overige, met de koop in verband staande dienst, die wordt uitgevoerd door een derde keukenpartner.

3. Login-onderdelen

3.1. Onderdelen van KeukenAtlas die een aanmelding vereisen, zijn beschermd met een wachtwoord. Toegang tot deze pagina's is alleen mogelijk voor geregistreerde Klanten.

3.2. KeukenAtlas kan te allen tijden met inachtname van de juiste belangen, een aangemelde Klant de toegangsrechten ontnemen door blokkering van de toegangsgegevens, zonder hiervoor een opgaaf van redenen te hoeven geven, met name als de Klant bij de registratie onjuiste informatie heeft verstrekt. Hetzelfde geldt ook als de Klant deze regels overtreden heeft of als hij sedert langere tijd geen gebruik heeft gemaakt van KeukenAtlas.

3.3. Na succesvolle aanmelding kan de Klant zijn gegevens en offerte-aanvragen beheren. De Klant garandeert dat zijn ingevoerde gegevens virusvrij, vrij van schadelijke codes en andere manipulatiepogingen zijn en zorgt ervoor dat met deze gegevens geen inbreuk wordt gemaakt op auteurs- en mededingingsrechten. De Klant is aansprakelijk voor de schade indien hij inbreuk maakt op deze bepalingen.

3.4. De Klant kan te allen tijd verzoeken om verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.

4. Verwijzing naar herroepingsrecht

4.1. Herroepingsrecht

Voor consumenten in de zin van § 13 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) gelden de volgende bepalingen:

De Klant kan de registratie binnen twee weken zonder opgaaf van redenen in schriftelijke vorm (bijv. per brief, fax of e-mail) herroepen. De termijn vangt aan na de acceptatie van het lidmaatschap door KeukenAtlas, echter op zijn vroegst na ontvangst van deze verwijzing.

De termijn vangt aan na ontvangst van deze verwijzing in schriftelijke vorm, echter niet voor sluiting van de overeenkomst en ook niet voor vervulling van onze informatieplichten overeenkomstig § 312c lid 2 BGB juncto § 1 lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV. (Duits besluit betreffende civielrechtelijke informatie- en bewijsverplichtingen). Teneinde te voldoen aan de termijn voor herroeping voldoet de tijdige verzending van de herroeping. De herroeping dient gericht te worden aan: KüchenAtlas Portal Betriebs GmbH, Fürstenrieder Str. 5, 80687 München, e-mail: widerruf@kuechenatlas.de

4.2. Voortijdig vervallen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht van de Klant vervalt overeenkomstig § 312d lid 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Burgerlijk Wetboek in Duitsland) reeds voor afloop van de herroepingstermijn van twee weken indien KeukenAtlas begonnen is aan de uitvoering van de diensten met uitdrukkelijke toestemming van de Klant of indien de Klant de uitvoering van de diensten zelf in werking heeft gezet.

4.3. Gevolgen van herroeping

In het geval van een effectieve herroeping dienen de door beide partijen ontvangen diensten in het kader van de wettelijke voorschriften teruggedraaid te worden en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) terug te worden gegeven. Kan de Klant de ontvangen diensten niet of gedeeltelijk niet of slechts in verslechterde toestand aan KeukkenAtlas teruggeven, dient hij hiervoor evt. compensatie te verlenen. Verplichtingen ter vervanging van betalingen dient de Klant binnen 30 dagen na verzending van zijn herroepingsverklaring te vervullen.

5. Algemene Voorwaarden van derde keukenpartners

5.1 Iedere bestelling die via het platform wordt uitgevoerd, vormt een aanbod tot het afsluiten van een overeenkomst met de betreffende keukenpartner met betrekking tot de gekozen keuken alsmede accessoires en/of overige diensten. Indien deze prestaties nog beschikbaar zijn en het tot een overeenkomst tussen de keukenpartner en de Klant komt, zijn daarnaast de Algemene Voorwaarden van de betreffende keukenpartner onderdeel van de betreffende overeenkomst. Hierin kunnen aansprakelijkheid, wijziging van de bestelling en terugbetaling (voor zover voorzien), betalingsvoorwaarden, bepalingen omtrent de vervaldatum en overige beperkingen zijn geregeld.

5.2. KeukenAtlas kan daarnaast niet garanderen dat een speciale wens, die een Klant bij de bestelling als wens heeft aangegeven, door de geselecteerde keukenpartner wordt ingewilligd.

6. Beperking van de aansprakelijkheid van KeukenAtlas

6.1 Met betrekking tot de afzonderlijke informatie omtrent de keuken alsmede de accessoires is KeukenAtlas aangewezen op de informatie, die KeukenAtlas verkrijgt van de desbetreffende keukenpartner. KeukenAtlas heeft hierbij geen mogelijkheden om deze informatie op juistheid te controleren. KeukenAtlas verstrekt daarom geen enkele garantie of toezegging met betrekking tot de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Hetzelfde geldt voor alle overige informatie, die op deze website staat vermeld en door overige derden ter beschikking is gesteld. KeukenAtlas is evenmin aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de keuken alsmede de accessoires op het tijdstip van de bestelling of voor de uitvoering van de diensten.

6.2. KeukenAtlas is op grond van de hier tot stand gekomen overeenkomst in principe aansprakelijk voor schadevergoeding, in het bijzonder bij verzuim, het schenden van de adviesplicht en bijkomende verdragsverplichtingen, precontractuele verplichtingen, het schenden van industriële eigendomsrechten van derden en ongeoorloofde handelingen. KeukenAtlas is alleen aansprakelijk indien medewerkers, meewerkende derden of wettelijke vertegenwoordigers van KeukenAtlas opzettelijk of met grove nalatigheid hebben gehandeld, waarbij de vordering tot schadevergoeding het gevolg is van de schending van een verstrekte garantie of verplichting, welke voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van essentieel belang is (hoofdverplichting).

6.3. Voorzover KeukenAtlas op deze grond aansprakelijk is, wordt de schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare schade. Deze beperking van de schade geldt niet, indien de schadeveroorzakende gebeurtenis opzettelijk of door grove nalatigheid van een medewerker, meewerkende derde of wettelijke vertegenwoordiger van KeukenAtlas werd veroorzaakt.

6.4. Voorgaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing, indien het gevolg van de schade de dood of schade aan lichaam of gezondheid tot gevolg heeft of indien er sprake is van wettelijk bepaalde aansprakelijkheid onafhankelijk van de schuldvraag.

7. Bestellingsbevestigingen

De geplaatste bestelling geldt pas als aangenomen door KeukenAtlas, op het moment dat de Klant de bestellingsbevestiging heeft ontvangen. Daarnaast is de Klant verplicht, de ontvangen bestellingsbevestiging zorgvuldig te controleren op juistheid en KeukenAtlas zo nodig te informeren omtrent onjuistheden of afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling.

8. Snelkoppeling naar internetsites van de keukenpartners

8.1 Deze website bevat snelkoppelingen naar websites van derden ("externe Links"). Voor deze websites zijn de betreffende exploitanten aansprakelijk en verantwoordelijk. KeukenAtlas heeft bij het installeren van de externe links gecontroleerd of bij de externe inhoud geen rechtsschendingen aanwezig waren. Op dat moment was er geen sprake van enige rechtsschending. KeukenAtlas heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige opmaak en op de inhoud van de gekoppelde pagina's. Het plaatsen van externe links betekent niet, dat KeukenAtlas te allen tijde bekend is met de inhoud van de verwijzing of de link. Een voortdurende controle van externe links is voor KeukenAtlas zonder concrete aanwijzing op rechtsschendingen niet redelijk. Bij kennis van rechtsschendingen worden echter dergelijke externe links terstond verwijderd.

8.2 KeukenAtlas vormt slechts een bemiddelingsplatform en is aanbieder noch verkoper van de afgebeelde goederen. De Klant die de onder 8.1 genoemde externe pagina's bezoekt, krijgt contact met deze keukenpartners. Hetzelfde geldt bij door de Klant opgestelde aanvragen van offertes of prijsopgaven, die de Klant in de shop aanvraagt of uit de shop verkrijgt. Voor deze offertes en prijsopgaven zijn uitsluitend onze keukenpartners verantwoordelijk en bij bestelling komt alleen met hen eventueel een overeenkomst tot stand.

9. Online-keukenplanner

De Online-keukenplanner mag slechts door particuliere gebruikers voor persoonlijke behoefte op eigen risico worden gebruikt. Beroepsmatig gebruik is uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding kunnen door KeukenAtlas bijbehorende licentiekosten alsmede eventueel een administratievergoeding worden geëist. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ontwerpen, die gemaakt zijn met onze KeukenAtlas - Online-keukenplanner. Dit heeft betrekking op alle inhoud zoals maten, ontwerp, meubelkeuze, kleuren en fabrieksaanduidingen ongeacht hun aard. De Online-keukenplanner is slechts een speels hulpmiddel, dat hooguit een basisontwerp mogelijk maakt. KeukenAtlas raadt daarom aan, de met de Online-keukenplanner gemaakte ontwerpen als basis te gebruiken voor een uitgebreider professioneel advies.

10. Beoordelingen

10.1. De website van KeukenAtlas geeft Klanten de mogelijkheid over bijv. producten, dienstverlenende bedrijven of fabrikanten een beoordeling te geven. Hiervoor bestaat de mogelijkheid commentaren te publiceren. Deze beoordelingen en commentaren worden door KeukenAtlas niet gecontroleerd en kunnen niet ter zake doende of onjuist zijn.

10.2. Klanten worden verzocht, in de gegeven beoordelingen en commentaren uitsluitend waarheidsgetrouwe informatie te geven en de geplaatste beoordelingen dienen zakelijk en zonder beledigende kritiek te zijn opgesteld.

10.3. Het is verboden niet ter zake doende beoordelingen te geven en beoordelingen te geven die niet in verband staan met KeukenAtlas of de op het platform aangeboden goederen en diensten.

10.4. De Klant verstrekt KeukenAtlas voor de verstrekte beoordelingen en commentaren een in tijd en ruimte onbeperkt recht tot openbaarmaking op het platform. Als tegenprestatie openbaart KeukenAtlas deze kosteloos. KeukenAtlas kan beoordelingen en commentaren bij bezwaren van een keukenpartner en na opheldering met de betreffende partijen wijzigen tot een nieuw resultaat.

11. Auteursrechten en naburige rechten

De op deze websites geopenbaarde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en naburige rechten. Ieder door het Duitse auteursrecht en naburige rechten niet toegelaten gebruik vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van KeukenAtlas of de desbetreffende rechthebbenden. Dit geldt met name voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking resp. weergave van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. De ongeoorloofde vermenigvuldiging of doorgave van delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. De weergave van onze websites in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

12. Aansprakelijkheid, virussen

12.1. De inhoud van deze website werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gebracht. KeukenAtlas aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geplaatste inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website vindt plaats op eigen risico van de Klant.

12.2. Op naam gestelde of bijdragen uit naam van Klanten geven de mening weer van de betreffende auteur en niet de mening van KeukenAtlas. Met het enkele gebruik van de websites van KeukenAtlas komt geen enkele contractuele verhouding tussen de Klant en KeukenAtlas tot stand.

13. Wijzigingsvoorbehoud

KeukenAtlas is te allen tijd gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De Klant heeft het recht een dergelijke wijziging af te wijzen. Indien de Klant de gewijzigde bepalingen niet binnen 6 weken na aanvang van de mededeling omtrent de wijziging heeft afgewezen, worden deze overeenkomstig de mededeling van kracht, KeukenAtlas wijst de Klant schriftelijk of via e-mail bij het begin van de termijn met name erop, dat de mededeling omtrent de wijziging als geaccepteerd geldt, indien de Klant deze niet binnen 6 weken afwijst.

14. Slotbepalingen

14.1. Het Duitse recht is van kracht met uitsluiting van het Internationale Privaatrecht en het in het Duitse recht geïntegreerde VN-kooprecht.

14.2. De bevoegde rechtbank voor alle conflicten voortvloeiende uit, resp. in verband met deze overeenkomst, voorzover het een Klant betreft die beschouwd moet worden als een koopman in de zin van de wet, is de rechtbank van München.

14.3. Indien afzonderlijke regelingen van deze overeenkomst nietig of niet uitvoerbaar zijn, heeft dit geen invloed op de rest van de overeenkomst en blijft deze, voorzover deze overeenstemt met de waarschijnlijke wil van partijen, werkzaam en uitvoerbaar. In dit geval treedt in plaats van de nietige of onuitvoerbare regeling een regeling in werking, die de gewenste bedoeling van de verdragspartijen bij het overeenkomen van de desbetreffende regeling het beste benadert. Dit geldt eveneens voor het geval dat er in deze overeenkomst lacunes aanwezig zijn.

DROOMKEUKEN GEZOCHT? NU VINDEN!